Omnicell-privacyverklaring
 

Privacyverklaring | Cookiebeleid | Individuele verzoeken om gegevens

Omnicell-privacyverklaring

Datum van inwerkingtreding: juni 2023

OVERZICHT PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring bevat informatie over de gegevens die wij verwerken, verzamelen, gebruiken en delen, en onze verplichting om de persoonsgegevens die wij verzamelen op een wettige wijze te gebruiken. Wij van Omnicell, Inc., met inbegrip van onze dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "Omnicell", "wij" of "ons"), hechten veel belang aan privacy, beveiliging en online veiligheid.

Deze privacyverklaring ("verklaring") is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze website(s) (onze "site"), gerelateerde toepassingen, producten, diensten en webgebaseerde en mobiele toepassingen (gezamenlijk de "diensten"), die door Omnicell worden beheerd, of wanneer u online met ons communiceert.

Wanneer u onze site of diensten bezoekt of gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en openbaar maken zoals beschreven in deze verklaring en onze algemene voorwaarden ("algemene voorwaarden").

Indien u inwoner of staatsburger van India bent, bevestigt u door toegang tot of gebruik van onze site of diensten, of door ons op andere wijze uw informatie te verstrekken, dat u overeenkomstig de Indiase wetgeving, met name de Indian Contract Act, 1872 in staat bent een wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan, en dat u de praktijken en het beleid die/dat in deze verklaring worden/wordt uiteengezet, heeft gelezen en begrepen en ermee instemt door de verklaring te zijn gebonden.

Francais, English, Italiano, Nederlands, Español, 简体中文 (Jiǎntǐ zhōngwén)

DE SOORTEN INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Wij verzamelen persoonsgegevens die u in de volgende gevallen aan ons verstrekt:

Privacyverklaring voor werknemers wereldwijd

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, stellen ons in staat het wervings-, indienstnemings- en arbeidsproces met u te beheren, onze zakelijke activiteiten uit te voeren en de toepasselijke wereldwijde wet- en regelgeving na te leven.

De in deze privacyverklaring voor werknemers wereldwijd gedefinieerde termen hebben de volgende betekenis:

 • Een "kandidaat" is een persoon die aan Omnicell informatie heeft verstrekt om personeelslid te kunnen worden, of op andere wijze toestemming heeft verleend om als kandidaat voor een dienstverband bij Omnicell te worden beschouwd.
 • Een "personeelslid" is een voltijdse of deeltijdse werknemer, directeur, bestuurslid, niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijke contractant, stagiair of uitzendkracht van Omnicell.

Algemeen geldt dat deze privacyverklaring voor werknemers wereldwijd in gelijke mate van toepassing is op kandidaten en personeelsleden. Afhankelijk van de vraag of u kandidaat of personeelslid bent, kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen. Sommige zijn al dan niet op u van toepassing.

Gegevenscategorie Voorbeelden
Identificatiegegevens Naam, foto, geboortedatum, overheidsidentificaties, werknemersidentificatienummer, werknemersbadge
Contactgegevens Huisadres, telefoon, e-mailadressen, contactgegevens voor noodgevallen
Gegevens indienstneming Informatie over kwalificaties van de kandidaat, eerdere dienstverbanden, gespreksnotities, referenties, immigratiestatus & -documentatie, verblijfsvergunningen & visa
Demografische gegevens Geboortedatum, geslacht, ras/etniciteit, veteranenstatus, handicap, seksuele geaardheid, genderexpressie
Financiële gegevens Bankgegevens, belastinggegevens, loonlijstinformatie, inhoudingen, salaris, onkosten, bedrijfstoelagen, aandelen en eigenvermogenssubsidies
Prestatie & managementgegevens Informatie over prestatie-evaluaties of -beoordelingen, disciplinaire maatregelen en grieven en opleidings- en ontwikkelingsplannen
Gegevens beloningen Informatie met betrekking tot personeelsbeloningen die wij aan u verstrekken, zoals informatie over echtgenoten en afhankelijke personen, gezondheidsinformatie (inclusief vaccinatiestatus), vakantie, verlof en informatie over accommodatie
Gegevens dienstverband Informatie met betrekking tot uw kwalificaties, uw rol bij Omnicell, zoals functie-informatie, functiewijzigingen, opzegging/ontslag, levensloop/cv, arbeidscontracten, kantoorlocatie, academische/professionele kwalificaties, gegevens uit het strafregister, immigratiestatus & -documentatie, verblijfsvergunningen & visa, nationale identiteitskaart/paspoort, evaluaties van de beroepsgezondheid & werkgerelateerde ongevallen, opleiding & deelname aan werknemersgroepen
Andere informatie die u met ons kunt delen Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, waaronder hobby's, sociale voorkeuren, feedbackenquêtes en deelname aan andere door het bedrijf gesponsorde programma's

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens stelt ons in staat het wervings- en indienstnemingsproces te beheren zoals toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van:

 • het aanleggen van een sollicitantendossier;
 • het beheer van sollicitaties;
 • het organiseren van interviews;
 • het arrangeren en/of vergoeden van reizen;
 • het uitvoeren van achtergrondcontroles;
 • onboarding;
 • het naleven van interne verplichtingen;
 • het naleven van externe verplichtingen, met inbegrip van rapportageverplichtingen (bijv. arbeidsrecht, gezondheid en veiligheid, belasting, antidiscriminatiewetgeving) of het uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten;
 • Beheer van loonadministratie, belastingen en personeelsbeloningen, en werkgerelateerde claims en verlof;
 • Creëren en actualiseren van opleidings- en andere ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Bepaling van de vereisten inzake arbeidsprestaties en behoeften op het gebied van loopbaanontwikkeling;
 • Het maken van personeelsbestanden of het versturen van documenten of andere stukken naar uw huisadres;
 • Om de veiligheid van Omnicells computerbronnen, activa en gebouwen te handhaven en u toegang hiertoe te verlenen, onze algemene activiteiten en activa te beheren en op basis van uw functie diensten aan u te verlenen;
 • Vastleggen van contactpersonen voor noodgevallen en reageren op en beheren van noodgevallen, crises en bedrijfscontinuïteit;
 • Onderzoeken en ondersteunen van beslissingen over disciplinaire maatregelen of ontslagen, klachtenbehandeling, of indien noodzakelijk voor het opsporen van fraude en andere misstanden;
 • Beheer van de dagelijkse bedrijfsvoering (beheer van zakelijke relaties); en
 • DEI-doelstellingen (bijv. inzicht in de diversiteit van ons personeelsbestand en ondersteuning van initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie binnen kernactiviteiten).

Delen met derde partijen

U verstrekt ons het leeuwendeel van uw persoonsgegevens. Wij kunnen echter ook tijdens de sollicitatieprocedure en van derden, zoals wervingsbureaus, persoonsgegevens van u verkrijgen.

Uw persoonsgegevens worden alleen indien dit wettelijk is toegestaan en voor rechtmatige doeleinden binnen Omnicell gedeeld. Wij kunnen uw persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden en na een grondig screeningproces met derden delen:

 • HR-dienstverleners (bijv. verstrekkers van personeelsbeloningen, loonadministratie);
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • In verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van onze externe bedrijfsadviseurs of een deel hiervan (bijv. juristen, managementconsultants, accountants);
 • Leveranciers van personeelsbeloningen; en
 • Overheidsorganisaties of -instellingen.

Rechtsgrondslag

Indien u afkomstig bent uit een rechtsgebied dat een rechtsgrondslag vereist voor de verwerking van persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag van Omnicell afhankelijk van de persoonsgegevens en context waarin deze worden verzameld. Wij verzamelen doorgaans alleen persoonsgegevens van u wanneer dit noodzakelijk is om onze arbeidsovereenkomst met u uit te voeren, onze wettelijke verplichtingen na te komen, rechten op het gebied van arbeidsverhoudingen uit te oefenen, of wanneer de verwerking in ons rechtmatige belang is, mits dit niet zwaarder weegt dan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In bepaalde situaties kunnen wij ook afhankelijk zijn van uw toestemming - zoals in het geval van verwerking van gevoelige persoonsgegevens in verband met uw gezondheidstoestand. Wanneer wij gegevens verzamelen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of op grond van rechtmatige belangen, zullen wij dit aan u kenbaar maken op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Overdracht van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor rechtmatige zakelijke doeleinden overdragen naar landen buiten het land of de regio waar u woonachtig bent. Ga voor meer informatie naar het onderdeel over internationale overdracht van informatie van deze privacyverklaring.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of zoals anderszins wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent over het algemeen dat wij dergelijke persoonsgegevens zolang bewaren als u bij Omnicell in dienst bent, plus de periode die door de wet van het land waar u werkzaam bent wordt vereist, of een redelijke termijn voor het reageren op informatieverzoeken, afhandelen van juridische, fiscale, boekhoudkundige of andere kwesties, of om u te voorzien van voortzetting van beloningen, zoals van toepassing en noodzakelijk. Wij streven er te allen tijde naar, persoonsgegevens zo lang te bewaren als noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en interne beleidslijnen en procedures. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld wanneer gegevens worden opgeslagen in back-up-archieven), veilig opslaan en afzonderen om verdere verwerking te voorkomen, totdat verwijdering mogelijk is.

Indien u kandidaat bent, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is om te bepalen of u in aanmerking komt voor een functie (actueel, in de toekomst) bij Omnicell. Deze periode kan variëren afhankelijk van het rechtsgebied waarin u woonachtig bent.

Rechten inzake persoonsgegevens

U heeft het recht om keuzes te maken over uw persoonsgegevens. Deze keuzes worden hier uiteengezet: u kunt uw verzoeken om toegang tot gegevens indienen bij [voeg hier de link voor de toegangsrechten van de betrokkene in https://omnicell.logicmanager.com/incidents/?t=18&p=1&k=031B4AF5197EC30A926F48CF40E11A7DBC470048A21E4003B7A3C07C5DAB1BAA

Vragen?

Wend u voor vragen over deze privacyverklaring voor werknemers wereldwijd aan privacy@omnicell.com, of bel ons gratis telefoonnummer (800) 671-0535.

Wijzigingen in deze privacyverklaring voor werknemers wereldwijd

Wij kunnen deze privacyverklaring voor werknemers wereldwijd tussentijds bijwerken. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de wijze waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een e-mail naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft opgegeven te sturen en/of een kennisgeving van de wijzigingen op onze site te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Houd er rekening mee dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonsgegevens, zodat wij over uw meest actuele e-mailadres beschikken. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons heeft opgegeven ongeldig is, of wij om welke reden dan ook niet in staat zijn u de hierboven beschreven kennisgeving te bezorgen, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve mededeling van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen vormen. Voortgezet gebruik van onze site of dienst, volgend op kennisgeving van dergelijke wijzigingen nadat dergelijke e-mails zijn verzonden, geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Informatie over u die met behulp van technologie wordt verzameld

Wanneer u onze sites bezoekt, wordt bepaalde informatie rechtstreeks met behulp van technologie verzameld, waaronder de volgende: computers, tablets, smart phones en alle andere soorten technologie waarmee informatie kan worden verzameld wanneer u onze site bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, met inbegrip van klantenondersteuning.

 • Wanneer u ons van feedback voorziet of via e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw naam en e-mailadres, en eventuele andere inhoud van de e-mail om u een antwoord te kunnen sturen.
 • Wanneer u myOmnicell via ons klantenportaal op deze site gebruikt, moet u mogelijk met uw e-mailadres inloggen of u registreren door uw naam, contactnummer, afdeling, niveau en klantenservicenummer (CSN) op te geven om volledig van uw aangekochte product, diensten of oplossingen te kunnen profiteren.
 • Logbestanden. Wij verzamelen bepaalde informatie en slaan deze in logbestanden op. Deze informatie omvat IP-adressen, browsertypes, gegevens van de internetserviceprovider ("ISP"), verwijzende/afsluitpagina's, besturingssystemen, datum-/tijdstempels en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor doeleinden zoals het analyseren van trends, het beheer van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de site en het afstemmen van onze diensten op de behoeften van onze gebruikers. Behalve zoals vermeld in deze verklaring, koppelen wij deze verzamelde gegevens niet aan andere persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld.
 • Cookies. Zoals veel andere online diensten maken ook wij gebruik van cookies om informatie te verzamelen. "Cookies" zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer stuurt wanneer u de website bekijkt. Wij kunnen zowel sessiecookies (die verlopen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw computer achterblijven tot u ze verwijdert) gebruiken om u een persoonlijkere en interactievere ervaring op onze site te bieden. Dit type informatie wordt verzameld om de algemene klantenervaring met Omnicell te verbeteren en deze af te stemmen op uw speciale interesses en behoeften. Prestatie- en functionele cookies worden uitsluitend geactiveerd nadat u toestemming heeft verleend. Bovendien kunt u doorgaans uw browser zodanig instellen dat cookies worden verwijderd en geweigerd. Indien u ervoor kiest cookies te verwijderen of weigeren, dient u zich ervan bewust te zijn dat dit gevolgen kan hebben voor bepaalde functies of diensten van onze site. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Conversationele kunstmatige intelligentie (AI) - uitsluitend voor klanten in de VS
  Wanneer u voor uw technische ondersteuningsbehoeften contact opneemt met de klantenondersteuning van Omnicell, heeft u de mogelijkheid om met onze virtuele digitale medewerker, Omnicell Live Virtual Intelligent Agent (OLiViA), te communiceren. OLiViA is een conversationeel kunstmatig intelligentie (AI)-platform dat wordt beheerd door Amelia US LLC ("Amelia"), een externe leverancier waarmee Omnicell overeenkomsten onderhoudt. Bij interactie met OLiViA kan de volgende informatie worden verzameld:
  • Gebruiksinformatie: gebruikersactiviteit met betrekking tot interactie met OLiViA, alsmede de configuratie van de computer van een gebruiker en prestatiegegevens met betrekking tot het gebruik van OLiViA.
  • Loginformatie - bij gebruik van OLiViA kan informatie over een gebruiker worden gelogd, met inbegrip van het Internet Protocol ("IP")-adres.
  • Informatie verzameld die middels cookies en andere soortgelijke technologieën wordt verzameld - OLiViA maakt gebruik van verschillende technologieën voor het verzamelen van informatie, waaronder het opslaan van cookies op de computer van de gebruiker. Deze kunnen naar keuze van de gebruiker worden uitgeschakeld, maar kunnen de prestaties van OLiViA beïnvloeden.

HOE WIJ DE DOOR ONS VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer wij ons kunnen beroepen op een rechtsgrondslag om dit te doen, zoals een Uitvoering van diensten aan u, met Uw toestemming, krachtens een rechtmatig belang, wanneer gegevens zijn Geanonimiseerd, of wanneer wij over een Juridische verplichting beschikken om dit te doen.

Wij gebruiken, verzamelen, delen en verwerken anderszins persoonsgegevens voor de in deze verklaring beschreven doeleinden, of zoals op onze sites of in verband met onze diensten aan u kenbaar wordt gemaakt. Wij verzamelen alleen de minimaal vereiste hoeveelheid persoonsgegevens voor de specifieke verwerkingsactiviteit waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Uitvoering van diensten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen die in onze Omnicell-websitevoorwaarden, afzonderlijke algemene voorwaarden voor activiteiten en werknemerscontracten zijn gespecificeerd, en/of om diensten aan u te leveren. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van uw persoonsgegevens voor:

 • de exploitatie van onze sites;
 • de levering van door u gevraagde producten en diensten, met inbegrip van de verwerking van betalingen;
 • het aan u verzenden van gerelateerde informatie, waaronder bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en support- en administratieve berichten;
 • het verbeteren van onze sites, producten, diensten en de veiligheid en beveiliging van onze diensten, websites en toepassingen, waaronder het vergemakkelijken van identificatie en authenticatie, gerichte online en offline marketing, voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportageen het in overeenstemming met onze algemene voorwaarden aanpassen van ervaringen van klanten met websites en toepassingen;
 • het verkrijgen van een inzicht in u en uw voorkeuren om uw ervaring en plezier in het gebruik van onze sites, producten en diensten in overeenstemming met onze algemene voorwaarden te verbeteren; en
 • het beantwoorden van uw opmerkingen en vragen en het verlenen van klantenservice.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op bassis van uw toestemming, bijvoorbeeld om met u te communiceren over nieuwe prijsvragen, promoties, beloningen, komende evenementen, en ander nieuws over producten en diensten van Omnicell en onze geselecteerde partners. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer u ons hiervoor toestemming verleent, bijvoorbeeld wanneer u ons meedeelt dat u wilt deelnemen aan evenementen.

Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens en SPDI vereist uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ervoor kiezen ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, maar indien u dit doet, kunnen wij u geen toegang tot alle functies op onze site of van onze diensten verlenen.

Rechtmatig belang

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij daar een rechtmatig belang bij hebben. Dit omvat bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens voor:

 • het verbeteren van onze sites, producten, diensten en de veiligheid en beveiliging van onze diensten, websites en toepassingen, waaronder het vergemakkelijken van identificatie en authenticatie, gerichte online en offline marketing, voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage en het aanpassen van ervaringen van klanten met websites en toepassingen;
 • het verkrijgen van een inzicht in u en uw voorkeuren om uw ervaring met en plezier in het gebruik van onze sites, producten en diensten te verbeteren;
 • het koppelen of combineren van uw persoonsgegevens met andere persoonsgegevens die wij van derden verkrijgen zonder u persoonlijk aan deze derden te identificeren, zodat wij uw behoeften beter kunnen begrijpen en u een betere dienstverlening kunnen bieden;
 • het beschermen van de rechten en het eigendom van Omnicell en onze vertegenwoordigers, klanten en derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om onze overeenkomsten, beleidslijnen en voorwaarden ten uitvoer te leggen.

Gedeïdentificeerde informatie

Wij kunnen aan de hand van persoonsgegevens geanonimiseerde gegevensbestanden creëren door de gegevens zodanig te anonimiseren dat u als betrokkene niet meer identificeerbaar bent. Wij gebruiken deze geanonimiseerde gegevens om verzoek- en gebruikspatronen te analyseren, zodat wij de inhoud van onze producten en diensten en de navigatie op de site kunnen verbeteren. Omnicell behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde gegevens voor welk doel dan ook te gebruiken en naar eigen goeddunken aan derden te openbaren, tenzij een overeenkomst tussen Omnicell en u anders bepaalt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving onderworpen zijn.

INFORMATIE DIE WIJ DELEN

(Informatie over u die wij van derden of rechtstreeks van u verkrijgen, of informatie over u die u publiekelijk beschikbaar heeft gemaakt)

Wij delen uw persoonsgegevens met Dienstverleners, partners, leveranciers, Overheidsinstanties, Derde partijen en, indien u werknemer van Omnicell bent, met onze dochterondernemingen, indien dit noodzakelijk is voor het beheren van arbeidsrelaties.

Wij maken uw persoonsgegevens zoals navolgend in deze verklaring beschreven openbaar. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen wanneer u: (1) toestemming heeft verleend voor een dergelijke verwerking en de mogelijkheid heeft om uw toestemming te allen tijde eenzijdig in te trekken, of (2) dergelijke persoonsgegevens uitdrukkelijk openbaar heeft gemaakt, behoudens beperkingen krachtens de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens die ten behoeve van de verwerking met derden worden gedeeld, worden uitsluitend gedeeld op bassis van een gegevensverwerkingsovereenkomst of een overeenkomst voor het delen van gegevens

 • Dienstverleners, partners en leveranciers
  • uitvoering van de contractuele verplichtingen in onze Omnicell-websitevoorwaarden en voor het leveren van de diensten aan u;
  • het dienen van onze rechtmatige belangen en die van externe leveranciers, adviseurs en andere dienstverleners;
  • het beschermen van de persoonlijke veiligheid en het eigendom van Omnicell, haar klanten of andere derden;
  • het verlenen of verbeteren van onze diensten en de veiligheid en beveiliging van onze diensten, websites en toepassingen, met inbegrip van het vergemakkelijken van identificatie en authenticatie, gerichte online en offline marketing voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage en het aanpassen van ervaringen van klanten met websites en toepassingen, met inbegrip van de verbetering van dergelijke diensten met behulp van conversationele AI-platforms; of
  • het in staat stellen van derden tot het uitvoeren van diensten namens Omnicell, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verwerking van betalingen, onderzoek, analyse, klantenervaring en beveiliging.
 • Overheidsinstanties, inclusief rechtbanken en wetshandhavingsinstanties
  • naleving van een wettelijke verplichting of gerechtelijk of administratief bevel, of in de loop van een gerechtelijke of administratieve procedure;
  • beschermen van de rechten en het eigendom van Omnicell en onze vertegenwoordigers, klanten en derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om onze overeenkomsten, beleidslijnen en voorwaarden ten uitvoer te leggen;
  • Wij maken uw persoonsgegevens en gevoelige persoonlijke gegevens en informatie (SPDI) bekend zonder uw toestemming te vragen, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, ingevolge een bevel van een overheidsinstantie, gerechtelijke autoriteit, of te goeder trouw. Wij maken de informatie bekend om: (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder het delen van persoonsgegevens met overheidsinstanties die krachtens de wet gemachtigd zijn dergelijke informatie te verkrijgen met het oog op de verificatie van de identiteit, of voor preventie, opsporing, onderzoek, waaronder cyberincidenten, vervolging en bestraffing van misdrijven; (ii) wanneer dit wordt opgelegd door een gerechtelijk bevel; of (iii) om de persoonlijke veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen.
 • Derde partijen:
  • vergemakkelijken van de onderhandelingen over fusies, financieringen, overnames of ontbindingen, transacties of procedures die de verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van alle of een deel van onze activiteiten of activa aan een ander bedrijf inhoudt. In geval van insolventie, faillissement of curatele kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen als bedrijfsactiva. Indien een andere entiteit ons bedrijf, onze activiteiten of activa overneemt, zal deze entiteit de door ons verzamelde persoonsgegevens bezitten en de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals in deze verklaring beschreven, overnemen. Omnicell maakt uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke, herroepelijke toestemming aan derden bekend, behalve zoals gespecificeerd in deze verklaring.
 • Conversationele kunstmatige intelligentie (AI) - uitsluitend voor klanten in de VS
  • Wanneer u voor uw technische ondersteuningsbehoeften contact opneemt met de klantenondersteuning van Omnicell, heeft u de mogelijkheid om met onze virtuele digitale medewerker, Omnicell Live Virtual Intelligent Agent (OLiViA), te communiceren. OLiViA is een conversationeel kunstmatig intelligentie (AI)-platform dat wordt beheerd door Amelia US LLC ("Amelia"), een externe leverancier waarmee Omnicell overeenkomsten onderhoudt. Bij interactie met OLiViA wordt de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden gebruikt:
   • Voor het instellen van een gebruikersaccount;
   • Het leveren, exploiteren en onderhouden van Amelia's diensten;
   • Het verwerken en voltooien van transacties en het verzenden van gerelateerde informatie, waaronder transactiebevestigingen en facturen;
   • Het beheren van het gebruik van de diensten van Amelia door Omnicell, reageren op vragen en opmerkingen, en bieden van klantenservice en -ondersteuning;
   • Het sturen van technische waarschuwingen, updates, beveiligingsmeldingen en administratieve mededelingen aan Omnicell;
   • Het onderzoeken en voorkomen van frauduleuze activiteiten, ongeoorloofde toegang tot de door Amelia geleverde diensten en andere illegale activiteiten; en
   • Voor alle andere doeleinden waarover Amelia klanten en gebruikers zal informeren.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN

VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Omnicell neemt haar verantwoordelijkheden voor de privacy en veiligheid van persoonsgegevens van consumenten serieus. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens worden ingediend via de door op het individuele verzoek om gegevens te klikkensts-link bovenaan dit bericht.

Voor alle duidelijkheid: een "consument" is een natuurlijke persoon die inwoner is van Californië, zoals gedefinieerd in artikel 17014 van titel 18 van de California Code of Regulations, zoals dit onderdeel luidde op 1 september 2017. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die een bepaalde consument of een bepaald huishouden identificeert, hiermee geassocieerd zijn, het beschrijven, redelijkerwijs ermee in verband kunnen worden gebracht of redelijkerwijs direct of indirect hieraan kunnen worden gekoppeld, zoals nader gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA), zoals geamendeerd door de California Privacy Rights Act (CPRA). "Persoonsgegevens" omvatten geen informatie die: (1) rechtmatig beschikbaar is gesteld op basis van overheidsdocumenten; (2) niet-geïdentificeerde of geaggregeerde informatie; of (3) die anderszins is uitgesloten van het toepassingsgebied van de CCPA.

De persoonsgegevens die worden verzameld en de wijze waarop deze worden gebruikt en gedeeld, vindt u in deze verklaring. In geen geval zal Omnicell persoonsgegevens, die door een consument worden verstrekt, verkopen. Omnicell biedt geen financiële stimulansen aan consumenten voor het verzamelen of verwijderen van persoonsgegevens. Behalve zoals toegestaan door de CCPA en in overeenstemming met een eventueel door Omnicell opgesteld programma voor financiële stimulansen, zal Omnicell een consument niet discrimineren omdat deze enigerlei rechten krachtens de CCPA heeft uitgeoefend door goederen of diensten aan de consument te weigeren; verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, met inbegrip van het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van sancties; de consument een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aanbieden; of suggereren dat de consument een afwijkende prijs of tarief voor goederen of diensten of een afwijkend niveau of kwaliteit van goederen of diensten zal ontvangen. Krachtens de wet is Omnicell niet verplicht persoonsgegevens te verzamelen die wij anders in het kader van de normale bedrijfsvoering niet zouden verzamelen. Omnicell zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan wij anders in het kader van onze normale bedrijfsvoering zouden doen, of informatie die niet wordt bewaard in een vorm die als persoonsgegevens kan worden beschouwd, opnieuw identificeren of anderszins aan elkaar koppelen.

Indien u consument bent, kan de CCPA u toestaan, informatie op te vragen over:

 • De categorieën van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd door de CCPA) die door ons worden verzameld of openbaar gemaakt;
 • Doeleinden waarvoor de door ons verzamelde categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt;
 • Categorieën van bronnen die wij gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen;
 • Categorieën van derden met wie wij persoonsgegevens delen; en
 • Specifieke persoonsgegevens die wij over u en in sommige gevallen uw huishouden hebben verzameld.

Bovendien kunt u, indien u consument bent:

 • Ervoor kiezen dat Omnicell geen persoonsgegevens meer deelt;
 • Uw recht uitoefenen om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonsgegevens te beperken;
 • Zich afmelden voor het van ons ontvangen van marketingcommunicatie; u kunt in dat geval echter nog wel administratieve berichten over onze diensten ontvangen; en
 • Verzoeken indienen dat wij en onze dienstverleners persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, onder bepaalde omstandigheden verwijderen.

Alle verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens dienen te worden ingediend via de door op het individuele verzoek om gegevens te klikkensts- link.

Categorie van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: commerciële informatie
Persoonsgegevens omvatten: Commerciële informatie kan de volgende gegevens omvatten: namen, telefoonnummers, e-mailadressen.
Of wij de persoonsgegevens gedurende de afgelopen 12 maanden hebben verkocht of anderszins openbaar hebben gemaakt: Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt als onderdeel van een sollicitatie, dienstverband, in het geval van zelfstandige contractanten of in het kader van een andere soortgelijke verbintenis met Omnicell.
Categorieën van derden aan wie persoonsgegevens werden verstrekt: Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen als onderdeel van een sollicitatie, dienstverband, in het geval van zelfstandige contractanten of in het kader van een andere soortgelijke relatie met Omnicell aan derden bekend worden gemaakt.
Categorie van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: internet-/elektronische activiteit
Persoonsgegevens omvatten: De internet-/elektronische activiteit kan de volgende informatie omvatten: IP-adres.
Of wij de persoonsgegevens gedurende de afgelopen 12 maanden hebben verkocht of anderszins openbaar hebben gemaakt: Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt als onderdeel van een sollicitatie, dienstverband, in het geval van zelfstandige contractanten of in het kader van een andere soortgelijke verbintenis met Omnicell.
Categorieën van derden aan wie persoonsgegevens werden verstrekt: Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen als onderdeel van een sollicitatie, dienstverband, in het geval van zelfstandige contractanten of in het kader van een andere soortgelijke relatie met Omnicell aan derden bekend worden gemaakt.
Categorie van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: geolocatiegegevens
Persoonsgegevens omvatten: Geolocatiegegevens kunnen de volgende informatie omvatten: namen, telefoonnummers.
Of wij de persoonsgegevens gedurende de afgelopen 12 maanden hebben verkocht of anderszins openbaar hebben gemaakt: Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt als onderdeel van een sollicitatie, dienstverband, in het geval van zelfstandige contractanten of in het kader van een andere soortgelijke verbintenis met Omnicell.
Categorieën van derden aan wie persoonsgegevens werden verstrekt: Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen als onderdeel van een sollicitatie, dienstverband, in het geval van zelfstandige contractanten of in het kader van een andere soortgelijke relatie met Omnicell aan derden bekend worden gemaakt.
Categorie van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen: professionele informatie
Persoonsgegevens omvatten: Professionele informatie kan de volgende gegevens omvatten: namen, telefoonnummers, e-mailadressen.
Of wij de persoonsgegevens gedurende de afgelopen 12 maanden hebben verkocht of anderszins openbaar hebben gemaakt: Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt als onderdeel van een sollicitatie, dienstverband, in het geval van zelfstandige contractanten of in het kader van een andere soortgelijke verbintenis met Omnicell.
Categorieën van derden aan wie persoonsgegevens werden verstrekt: Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen als onderdeel van een sollicitatie, dienstverband, in het geval van zelfstandige contractanten of in het kader van een andere soortgelijke relatie met Omnicell aan derden bekend worden gemaakt.

Kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen, en wij verzamelen of verkopen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Indien u verneemt dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via het onderdeel "Neem contact met ons op" hieronder.

Neem contact met ons op

Vragen over de CCPA of onze naleving hiervan kunnen via e-mail privacy@omnicell.com, of ons gratis telefoonnummer (800) 671-0535 aan ons worden gericht.

VOOR INWONERS VAN COLORADO

Omnicell neemt haar verantwoordelijkheden voor de privacy en veiligheid van persoonsgegevens van consumenten serieus. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens dienen te worden ingediend via de door op het individuele verzoek om gegevens te klikkensts- link.

Indien u inwoner en consument van/in de staat Colorado bent, beschikt u krachtens de Colorado Privacy Act (CPA) over de volgende rechten met betrekking tot niet-vrijgestelde persoonsgegevens:

 • Recht om te weten of een verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens van de consument verwerkt;
 • Recht op toegang tot persoonsgegevens die door een verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt;
 • Recht op correctie;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
 • Recht om gerichte reclame of profilering te weigeren.

Kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen, en wij verzamelen of verkopen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Indien u verneemt dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via het onderdeel "Neem contact met ons op" hieronder.

Neem contact met ons op

Vragen over de CCPA of onze naleving hiervan kunnen via e-mail privacy@omnicell.com, of ons gratis telefoonnummer (800) 671-0535 aan ons worden gericht.

VOOR INWONERS VAN ILLINOIS

Raadpleeg de volgende link betreffende de verklaring van Omnicell over de Illinois Biometric Information Privacy Act ("BIPA"): https://www.omnicell.com/illinois-notice.

VOOR INWONERS VAN UTAH

Omnicell neemt haar verantwoordelijkheden voor de privacy en veiligheid van persoonsgegevens van consumenten serieus. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens dienen te worden ingediend via de door op het individuele verzoek om gegevens te klikkensts- link.

Indien u inwoner en consument van/in de staat Utah bent, beschikt u krachtens de Uta Consumer Privacy Act (UCPA) over de volgende rechten met betrekking tot niet-vrijgestelde persoonsgegevens:

 • Recht om te weten of een verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens van de consument verwerkt;
 • Recht op toegang tot persoonsgegevens die door een verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt;
 • Recht op correctie;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht om af te zien van gerichte reclame of profilering; en
 • Recht om discriminatie te voorkomen bij de uitoefening van een recht uit hoofde van de UCPA.

Kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen, en wij verzamelen of verkopen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Indien u verneemt dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via het onderdeel "Neem contact met ons op" hieronder.

Neem contact met ons op

Vragen over de CCPA of onze naleving hiervan kunnen via e-mail privacy@omnicell.com, of ons gratis telefoonnummer (800) 671-0535 aan ons worden gericht.

VOOR INWONERS VAN VIRGINIA

Omnicell neemt haar verantwoordelijkheden voor de privacy en veiligheid van persoonsgegevens van consumenten serieus. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens dienen te worden ingediend via de door op het individuele verzoek om gegevens te klikkensts- link:

Indien u inwoner en consument van/in het Gemenebest van Virginia bent, beschikt u krachtens de Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA) over de volgende rechten met betrekking tot niet-vrijgestelde persoonsgegevens:

 • Recht om te weten of een verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens van de consument verwerkt;
 • Recht op toegang tot persoonsgegevens die door een verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt;
 • Het recht te weten of persoonsgegevens worden verkocht;
 • Recht op correctie;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
 • Recht om gerichte reclame of profilering te weigeren.

Kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen, en wij verzamelen of verkopen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Indien u verneemt dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via het onderdeel "Neem contact met ons op" hieronder.

Neem contact met ons op

Vragen over de CCPA of onze naleving hiervan kunnen via e-mail privacy@omnicell.com, of ons gratis telefoonnummer (800) 671-0535 aan ons worden gericht.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN INFORMATIE

Indien u als gebruiker van de site en diensten buiten de Verenigde Staten woonachtig bent, erkent en accepteert u door de site te bezoeken en ons persoonsgegevens te verstrekken, dat deze voor de in deze verklaring vermelde doeleinden kunnen worden verwerkt. Bovendien dragen wij de informatie die wij verzamelen intern over aan onze dochterondernemingen en extern aan onze leveranciers, dienstverleners en partners, zodat wij onze zakelijke activiteiten kunnen uitvoeren en u onze producten en diensten kunnen leveren, zoals vermeld in deze verklaring. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het land waar deze werden verzameld, maar ook in andere landen dan waar u woonachtig of gevestigd bent, waaronder de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens minder streng kan zijn dan, of anderszins kan afwijken van de wetgeving van het land waar u woonachtig gevestigd bent, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Indien u gebruiker bent in India, accepteert u door het gebruik van onze site of diensten de voorwaarden hiervan en stemt u er bij deze mee in dat wij uw persoonsgegevens en gevoelige persoonlijke gegevens en informatie (SPDI) delen en/of verwerken met derden en op elke gewenste locatie, ook buiten India. Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de derde partij op de locatie waarnaar gevoelige persoonsgegevens en informatie (SPDI) worden overgedragen, hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de Indiase wetgeving.

Privacywetten en -regelgeving in bepaalde landen, met inbegrip van de rechten van overheidsinstanties op toegang tot uw persoonsgegevens, kunnen verschillen van die in het land waar u woonachtig of gevestigd bent, wanneer u gebruik maakt van de diensten van Omnicell. Omnicell zal persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties overdragen wanneer dit door de wetten van de landen waarin dergelijke overdrachten van persoonsgegevens plaatsvinden, is toegestaan.

ADEQUATE WAARBORGEN

Voor internationale gegevensoverdracht maken wij gebruik van adequate waarborgen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een adequaatheidsbesluit om informatie over te dragen aan een derde land of internationale organisatie dat/die door de Europese Commissie is erkend als land en gebied buiten de Europese Economische Ruimte dat een adequaat beschermingsniveau kan waarborgen.

Wij vertrouwen op de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractuele Clausules (SCC's) (en de equivalente standaard contractuele clausules in het VK, eventueel aangevuld met een Brits addendum) voor de overdracht van informatie aan onze leveranciers, dienstverleners en partners buiten de Europese Economische Ruimte.

PRIVACYSCHILDKADERS

Tegen de achtergrond van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in zaak C-311/18 is het privacyschildkader voor de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de Verenigde Staten ongeldig verklaard. De overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en Verenigde Staten is nu gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC'ss) en overeenkomsten inzake gegevensverwerking. Naast SCC's voeren wij ook Transfer Impact Assessments (TIA's) uit om toegang te krijgen tot de overdracht en aanvullende maatregelen te kunnen treffen om een gelijkwaardige bescherming van uw gegevens bij overdracht te waarborgen.

Omnicell blijft echter gecertificeerd overeenkomstig de privacyschildkaders en is volledig toegewijd aan de beginselen hiervan. De Federale Handelscommissie heeft jurisdictie over de naleving van privacyschildkaders door Omnicell. De dochterondernemingen van Omnicell in de VS, te weten Omnicell, Inc., Omnicell International, Inc., Medpak Holdings, Inc., MTS Medication Technologies, Inc., MTS Packing Systems, Inc., en ateb, Inc. (gezamenlijk " Omnicell US") voldoen aan de privacyschildkaders die gelden tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS, zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Omnicell US heeft aan het Ministerie van Handel verklaard dat het de privacyschildbeginselen naleeft. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden in deze verklaring en de privacyschildbeginselen, prevaleren deze laatste. Voor meer informatie over privacyschildkaders en het bekijken van onze certificering, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

In overeenstemming met de privacyschildbeginselen verbindt Omnicell zich ertoe klachten over onze verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Onderdanen van de EU en Zwitserland, die vragen of klachten hebben over Omnicell's naleving van het privacyschildprogramma, dienen eerst via GDPR@omnicell.com contact op te nemen met Omnicell. Bovendien kan onze functionaris voor gegevensbescherming voor de EU worden bereikt via:

2B Advice GmbH
Joseph-Schumpeter-Allee 25, 53227 Bonn, Duitsland
Telefoon: +49 228 926165 120
E-mail: omnicell@2b-advice.com

Omnicell heeft verder toegezegd niet-opgeloste privacyschildklachten door te verwijzen naar JAMS, een in de Verenigde Staten gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting. Indien u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of indien wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben behandeld, gaat u voor meer informatie of het indienen van een klacht naar https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim. De diensten van JAMS worden u kosteloos aangeboden.

Een persoon die besluit een beroep te doen op deze arbitrageoptie, dient de volgende stappen te ondernemen alvorens een arbitrageclaim in te dienen: (1) de beweerde schending rechtstreeks bij Omnicell aan de orde stellen en Omnicell de gelegenheid bieden, de kwestie binnen de in artikel III.11 (d)(i) van de principes https://www.privacyshield.gov/article?id=11-Dispute-Resolution-and-Enforcement-d-ebepaalde termijn op te lossen. (2) gebruik maken van het onafhankelijke beroepsmechanisme krachtens de beginselen, hetgeen voor de betrokkene kosteloos is; en (3) de kwestie via hun gegevensbeschermingsautoriteit aan het ministerie van Handel voorleggen en het ministerie van Handel de gelegenheid bieden, alles in het werk te stellen om de kwestie binnen de in het schrijven van de afdeling internationale handel van het Ministerie van Handel bepaalde termijnen op te lossen, zonder kosten voor de betrokkene. Van deze arbitrageoptie kan geen gebruik worden gemaakt indien de beweerde schending van de beginselen door de betrokkene (1) reeds het voorwerp is geweest van bindende arbitrage; (2) deze voorwerp is geweest van een definitieve uitspraak in een rechtszaak waarbij de betrokkene partij was; of (3) reeds door de partijen is beslecht.

Bovendien mag deze optie niet worden aangewend indien een EU-gegevensbeschermingsautoriteit of de commissaris (1) de bevoegdheid heeft op grond van artikelen III.5 of III.9 van de beginselen; of (2) de bevoegdheid heeft om de beweerde schending rechtstreeks met de organisatie te beslechten. De bevoegdheid van een gegevensbeschermingsautoriteit/commissaris om dezelfde vordering tegen een EU- of Zwitserse voor de verwerking verantwoordelijke te beslechten, sluit op zichzelf niet uit dat deze arbitragemogelijkheid wordt ingeroepen tegen een andere rechtspersoon, waarover de gegevensbeschermingsautoriteit/commissaris geen bindende bevoegdheid heeft.

In het kader van een verdere overdracht heeft Omnicell als privacyschildorganisatie de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens die zij in het kader van het privacyschild ontvangt en vervolgens overdraagt aan een derde die als haar vertegenwoordiger optreedt. De Omnicell-organisatie blijft aansprakelijk krachtens de privacyschildbeginselen indien haar vertegenwoordiger dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met de privacyschildbeginselen, tenzij de organisatie bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

Omnicell verbindt zich ertoe, samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA's) en de federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie van Zwitserland (FDPIC) en het advies van deze autoriteiten op te volgen met betrekking tot personeelsgegevens die in het kader van de arbeidsverhouding vanuit de EU en Zwitserland worden overgedragen.

De belangrijkste EU-gegevensbeschermingsautoriteiten waarmee wij samenwerken en waaraan wij onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hebben bekendgemaakt, zijn de volgende:

Verenigd Koninkrijk

Information Commissioner's Office
Adres:
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
https://ico.org.uk/
Telefoon: 0303 123 1113
Fax: 01625 524510

Italië

Garante per la protezione dei dati personali
Adres:
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
Telefoon: (+39) 06 69677 1
Fax: (+39) 06.69677.3785
E-mail: garante@gpdp.it

Frankrijk

CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)
Adres:
3 Place de Fontenoy TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07, France
Telefoon: +33 (0)1 5373 22 22
Fax: +33 (0)1.53.73.22.00
E-mail: servicedpo@cnil.fr

Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens
Adres:
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-persoonsgegevens
Telefoon: (+31) - (0)70 - 888 85 00
Fax: (+31) - (0)70 - 888 85 01

Duitsland (Darmstadt)

De Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Adres:
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
Telefoon: 0611 – 1408 0
Fax: 0611 – 1408 611
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Duitsland (Bochum)

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Adres:
North Rhine-Westphalia
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefoon: 0211 / 38424-0
Fax: 0211 / 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


EU-LIDSTAAT

Indien u in een EU-lidstaat woonachtig of gevestigd bent, kunt u ook contact opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit of de overheidsinstantie die belast is met de handhaving van de privacywetgeving, voor informatie over uw rechten als betrokkene. Overeenkomstig de wet heeft u het recht op verhaal voor schendingen van uw privacyrechten. Contactinformatie voor de respectievelijke toezichthoudende autoriteiten is te vinden op https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

INDIA

Indien u gebruiker in India bent, kunt u feedback, opmerkingen of klachten over deze verklaring of onze praktijken inzake gegevensbescherming richten aan de hieronder vermelde privacyfunctionaris:

Attn: Privacy Officer
Adres: 500 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
E-mail: privacy@omnicell.com

HIPAA EN WETGEVING INZAKE GEZONDHEIDSPRIVACY

De behandeling door Omnicell van informatie die onder de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) valt, wordt geregeld door onze HIPAA-verklaring, die beschikbaar is op de website van Omnicell US.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Omnicell stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij gebruiken beveiligingstechnologieën en -procedures die wij redelijkerwijs toereikend achten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, maar wij kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

BEWARING

Wij verwijderen uw persoonsgegevens, die wij verwerken op basis van uw toestemming, indien u uw toestemming intrekt, of wanneer u ons verzoekt uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze verklaring te verwijderen. Wij bewaren uw persoonsgegevens wanneer wij daar een rechtmatig belang bij hebben. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld bewaren om geschillen te beslechten, onze Omnicell-websitevoorwaarden of andere gebruikersovereenkomsten ten uitvoer te leggen of te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder (fiscale) bewaarverplichtingen; in dat geval wordt het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden geblokkeerd. In geen geval zal Omnicell uw persoonsgegevens langer bewaren dan nodig is voor de in deze verklaring uiteengezette doeleinden.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Omnicell zal te allen tijde uw recht tot Toegang, Correctie, Verwijdering, Restrictie, Overdracht, Bezwaar, en Intrekking van toestemming respecteren met betrekking totvoor uw persoonsgegevens. U kunt deze u toekomende rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, door op de link Individuele verzoeken om gegevens bovenaan deze verklaring te klikken.

 • Om toegang tot uw persoonsgegevens vragen, om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren te verkrijgen.
 • Om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, vragen om onvolledige of onjuiste informatie te corrigeren. Nieuwe informatie die aan ons wordt verstrekt kan verificatie vereisen.
 • Om verwijdering van uw persoonsgegevens vragen wanneer er voor ons geen rechtmatig belang bestaat om deze persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen echter om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering voldoen; deze zullen u, indien van toepassing, worden meegedeeld wanneer u uw verzeoek indient. Bijvoorbeeld wanneer wij een wettelijke verplichting tot het bewaren en opslaan van uw persoonsgegevens hebben.
 • Om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of een derde vragen. Wij zullen u, of een derde partij op uw aanwijzing uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens waarvoor u (a) aanvankelijk toestemming heeft verleend, (b) wanneer wij de persoonsgegevens hebben gebruikt om een overeenkomst ten uitvoer te leggen, of (c) de persoonsgegevens hebben gebruikt om diensten aan u te leveren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een rechtmatig belang (of dat van een derde) en u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van het feit dat deze gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende rechtmatige redenen hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. U kunt echter bepalen in welke mate wij u benaderen en heeft te allen tijde het recht ons te vragen u geen marketingberichten meer te sturen.
 • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons baseren op uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking, die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. U kunt er met name voor kiezen, geen promotionele e-mails van ons te ontvangen, door de instructies in deze e-mails te volgen. Indien u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele e-mails, zoals e-mails over onze lopende zakenrelaties sturen. U kunt door op de link Individuele verzoeken om gegevens bovenaan deze verklaring te klikken ook verzoeken met betrekking tot uw contactvoorkeursinstellingen en wijzigingen in uw persoonsgegevens indienen, waaronder verzoeken om af te zien van het delen van uw persoonsgegevens met derden.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Deze mededeling is onderhevig aan tussentijdse herziening. Alle wijzigingen worden van kracht op de eerste van dertig (30) kalenderdagen, volgend op onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze bekendmaking van de wijzigingen op onze site.

Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de wijze waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een e-mail naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft opgegeven te sturen en/of een kennisgeving van de wijzigingen op onze site te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Houd er rekening mee dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonsgegevens, zodat wij over uw meest actuele e-mailadres beschikken. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons heeft opgegeven ongeldig is, of wij om welke reden dan ook niet in staat zijn u de hierboven beschreven kennisgeving te bezorgen, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve mededeling van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen vormen. Voortgezet gebruik van onze site of dienst, volgend op kennisgeving van dergelijke wijzigingen nadat dergelijke e-mails zijn verzonden, geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Dit Cookiebeleid (" cookiebeleid") zet uiteen hoe Omnicell, Inc. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk " Omnicell", " wij", of " ons") cookies op haar/hun website(s), in gerelateerde toepassingen, of in door Omnicell geëxploiteerde online diensten (gezamenlijk " site(s)"), die vanaf juni 2023 allen van een link naar dit cookiebeleid zijn voorzien, gebruikt.

Wat is een cookie?

TOm te waarborgen dat onze site(s) op de juiste wijze werken en de gebruiker van die site(s) (" gebruiker" of "u") van de meest actuele en relevante informatie te voorzien, plaatst Omnicell cookies op uw machine. Cookies zijn kleine bestanden of delen van bestanden die op de computer van een internetgebruiker worden opgeslagen en door een webserver worden aangemaakt en vervolgens gelezen, die persoonsgegevens bevatten (zoals een gebruikersidentificatiecode, aangepaste voorkeursinstellingen of een overzicht van bezochte pagina's). Cookies verbeteren de ervaring van een gebruiker met het gebruik van de site(s). Bovendien helpen cookies Omnicell te begrijpen hoe gebruikers onze site(s) gebruiken, zodat wij verbeteringen kunnen aanbrengen om u beter van dienst te kunnen zijn. Dit cookiebeleid verschaft u informatie over cookies en de wijze waarop u deze voor de site(s) kunt beheren.

Welke cookies gebruikt Omnicell op haar site(s)?

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de site(s) en kunnen niet door gebruikers worden uitgeschakeld. Deze cookies verzamelen geen informatie over u, die voor marketingdoeleinden kan worden gebruikt, en onthouden niet waar u op het internet bent geweest.

Prestaties en functionaliteit

Prestatie- en functionele cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van onze site(s) te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kunnen bepaalde functies echter niet beschikbaar zijn. Prestatie- en functionele cookies worden uitsluitend geactiveerd nadat u toestemming heeft verleend.

Analytische cookies

Omnicell gebruikt ook analytische cookies om de interesses van de gebruiker te bepalen. Providers, zoals Turtl Inc. ("Turtl") kunnen cookies gebruiken om de volgende informatie te verzamelen:

 • Identiteitsgegevens (voornaam, achternaam en titel, gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Contactgegevens (factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Technische gegevens (internetprotocol (IP)-adres, logingegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, types en versies van browser-plugins, besturingssysteem en platform en andere technologieën op apparaten, indien deze worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website van Turtl);
 • Profielgegevens (interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes);
 • Gebruiksgegevens (informatie over hoe een gebruiker de Turtl-website, -producten en -diensten gebruikt, indien van toepassing);
 • Gebruiksgegevens (informatie over hoe een gebruiker de Turtl-website, -producten en -diensten gebruikt, indien van toepassing); en
 • Geaggregeerde gegevens, statistische of demografische informatie).

Marketing-cookies

Een marketing-cookie verzamelt persoonsgegevens zoals uw naam, op onze site(s) bezochte pagina's, de geschiedenis van een gebruiker op onze website en dergelijke. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de effectiviteit van onze marketingcampagnes te evalueren, of voor een betere oriëntering van onze marketingactiviteiten.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn niet afkomstig van de site(s) van Omnicell. Deze zijn afkomstig van een derde partij, zoals een adverteerder. Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van een gebruiker, demografische gegevens of gepersonaliseerde marketing. Bij een bezoek aan onze site(s) kan een gebruiker ingesloten inhoud tegenkomen, of voor bepaalde activiteiten naar een website worden geleid. Deze websites en ingesloten inhoud maken gebruik van hun eigen cookies. Omnicell heeft geen controle over de plaatsing van cookies door derden, ook niet indien een gebruiker naar deze cookies wordt geleid als gevolg van een bezoek aan onze site(s). Indien u echter niet wilt dat een derde partij cookies op uw machine plaatst, bieden veel derde partijen mogelijkheden om deze cookies uit te schakelen.

Verwijderen en beheren van cookies

Indien u akkoord bent gegaan met het plaatsen van cookies op uw machine, maar deze vervolgens wenst uit te schakelen, wordt u erop gewezen dat veel van de op de site(s) van Omnicell gebruikte cookies via de browser van de gebruiker kunnen worden in- of uitgeschakeld. Om cookies via een browser uit te schakelen, volgt u de instructies in de menu's "Bewerken", "Extra" of "Help" van de browser. Het uitschakelen van een cookie of categorie van cookies verwijdert de cookie niet uit de browser van een gebruiker, tenzij dit handmatig via de browserfunctie van een gebruiker gebeurt. Klik op de volgende link om cookie-instellingen te wijzigen.

Oudere cookies

Het verzamelen van gegevens van een gebruiker door analytische cookies van Omnicell kan worden uitgeschakeld. Indien cookies worden verwijderd, kan de informatie die vóór de wijziging van de voorkeurinstelling werd verzameld, nog steeds worden gebruikt. Omnicell zal de uitgeschakelde cookie echter niet meer gebruiken om verdere informatie over uw gebruikerservaring te verzamelen.

Neem contact met ons op

Vragen of verzoeken kunnen worden gericht aan privacy@omnicell.com privacy@omnicell.com

omnicell closing icon